top of page
Just Accepted Journal Papers
  • Yilun Chen, Shijia Huang, Shu Liu, Bei Yu, Jiaya Jia: DSGN++: Exploiting Visual-Spatial Relation for Stereo-based 3D Detectors. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. accepted

  • Jiequan Cui, Shu Liu, Zhuotao Tian, Zhisheng Zhong, Jiaya Jia: ResLT: Residual Learning for Long-tailed Recognition. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. accepted

  • Yanwei Li, Hengshuang Zhao, Xiaojuan Qi, Yukang Chen, Lu Qi, Liwei Wang, Zeming Li, Jian Sun, Jiaya Jia: Fully Convolutional Networks for Panoptic Segmentation with Point-based Supervision. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. accepted

  • Zhuotao Tian, Pengguang Chen, Xin Lai, Li Jiang, Shu Liu, Hengshuang Zhao, Bei Yu, Ming-Chang Yang, Jiaya Jia: Adaptive Perspective Distillation for Semantic Segmentation. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. accepted

  • Xiaogang Xu, Ying-Cong Chen, Xin Tao, Jiaya Jia: Text-Guided Human Image Manipulation via Image-Text Shared Space. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. accepted

Book Chapters
Book Chapters
51PvG5Cr0JL._SX348_BO1,204,203,200_.jpg

Mathematical Models and Practical Solvers for Uniform Motion Deblurring (in Motion Deblurring: Algorithms and Systems)

Cambridge University Press, ISBN: 9781107044364, 2014

Jiaya Jia

[PDF[LINK]

Paper 2023
Paper 2023
NeurIPS23_Ruihang.png

DiffComplete: Diffusion-based Generative 3D Shape Completion

NeurIPS 2023

Ruihang Chu, Enze Xie, Shentong Mo, Zhenguo Li, Matthias Nießner, Chi-Wing Fu, Jiaya Jia

[PDF]

NeurIPS23_Yuechen.png

Real-World Image Variation by Aligning Diffusion Inversion Chain

NeurIPS 2023

Yuechen Zhang, Jinbo Xing, Eric Lo, Jiaya Jia

[PDF]

ICCV23_Fanbin.png

Removing Anomalies as Noises for Industrial Defect Localization

ICCV 2023

Fanbin Lu, Xufeng Yao, Chi-Wing Fu, Jiaya Jia

[PDF]

ICCV23_Laixin.png

Mask-Attention-Free Transformer for 3D Instance Segmentation

ICCV 2023

Xin Lai, Yuhui Yuan, Ruihang Chu, Yukang Chen, Han Hu, Jiaya Jia

[PDF]

Scale-Aware Automatic Augmentations for Object Detection With Dynamic Training

T-PAMI Published in 2023

Yukang Chen, Peizhen Zhang, Tao Kong, Yanwei Li, Xiangyu Zhang, Lu Qi, Jian Sun, Jiaya Jia

[PDF]

Adaptive Perspective Distillation for Semantic Segmentation

T-PAMI Published in 2023

Zhuotao Tian, Pengguang Chen, Xin Lai, Li Jiang, Shu Liu, Hengshuang Zhao, Bei Yu, Ming-Chang Yang, Jiaya Jia

[PDF]

Spherical Transformer for LiDAR-based 3D Recognition

CVPR 2023

Xin Lai, Yukang Chen, Fanbin Lu, Jianhui Liu, Jiaya Jia

[PDF]

 Rethinking Out-of-distribution (OOD) Detection: Masked Image Modeling is All You Need

CVPR 2023

Jingyao Li, Pengguang Chen, Zexin He, Shaozuo Yu, Shu Liu, Jiaya Jia

[PDF]

 Ref-NPR: Reference-Based Non-Photorealistic Radiance Fields for Controllable Scene Stylization

CVPR 2023

Yuechen Zhang, Zexin He, Jinbo Xing, Xufeng Yao, Jiaya Jia

[PDF]

 Point2Pix: Photo-Realistic Point Cloud Rendering via Neural Radiance Fields

CVPR 2023

Tao Hu, Xiaogang Xu, Shu Liu, Jiaya Jia

[PDF]

 TriVol: Point Cloud Rendering via Triple Volumes

CVPR 2023

Tao Hu, Xiaogang Xu, Ruihang Chu, Jiaya Jia

[PDF]

 Command-driven Articulated Object Understanding and Manipulation

CVPR 2023

Ruihang Chu, Zhengzhe Liu, Xiaoqing Ye, Xiao Tan, Xiaojuan Qi, Chi-Wing Fu, Jiaya Jia

[PDF]

 VoxelNeXt: Fully Sparse VoxelNet for 3D Object Detection and Tracking

CVPR 2023

Yukang Chen, Jianhui Liu, Xiangyu Zhang, Xiaojuan Qi, Jiaya Jia

[PDF]

 LargeKernel3D: Scaling up Kernels in 3D Sparse CNNs

CVPR 2023

Yukang Chen, Jianhui Liu, Xiangyu Zhang, Xiaojuan Qi, Jiaya Jia

[PDF]

 Understanding Imbalanced Semantic Segmentation Through Neural Collapse

CVPR 2023

Zhisheng Zhong, Jiequan Cui, Yibo Yang, Xiaoyang Wu, Xiaojuan Qi, Xiangyu Zhang, Jiaya Jia

[PDF]

 Hierarchical Dense Correlation Distillation for Few-Shot Segmentation

CVPR 2023

Bohao Peng, Zhuotao Tian, Xiaoyang Wu, Chengyao Wang, Shu Liu, Jingyong Su, Jiaya Jia

[PDF]

Deep Parametric 3D Filters for Joint Video Denoising and Illumination Enhancement in Video Super Resolution

AAAI 2023

Xiaogang Xu, Ruixing Wang, Chi-Wing Fu, Jiaya Jia

[PDF]

Learning Context-aware Classifier for Semantic Segmentation

AAAI 2023

Zhuotao Tian, Jiequan Cui, Li Jiang, Xiaojuan Qi, Xin Lai, Yixin Chen, Shu Liu, Jiaya Jia

[PDF]

Paper 2022

Unifying Voxel-based Representation with Transformer for 3D Object Detection

NeurIPS 2022

Yanwei Li, Yilun Chen, Xiaojuan Qi, Zeming Li, Jian Sun, Jiaya Jia

[PDF]

Yingcong-T-PAMI.png

Homomorphic Interpolation Network for Unpaired Image-to-Image Translation

T-PAMI Published in 2022

Ying-Cong Chen, Jiaya Jia

[PDF]

Tian-T-PAMI.png

Prior Guided Feature Enrichment Network for Few-Shot Segmentation

T-PAMI published in 2022

Zhuotao Tian, Hengshuang Zhao, Michelle Shu, Zhicheng Yang, Ruiyu Li, Jiaya Jia

[PDF]

Qi-TPAMI.png

GeoNet++: Iterative Geometric Neural Network with Edge-Aware Refinement for Joint Depth and Surface Normal Estimation

T-PAMI Published in 2022

Xiaojuan Qi, Zhengzhe Liu, Renjie Liao, Philip H.S. Torr, Raquel Urtasun, Jiaya Jia

[PDF]

Lai-ECCV2022.png

DecoupleNet: Decoupled Network for Domain Adaptive Semantic Segmentation

ECCV 2022

Xin Lai, Zhuotao Tian, Xiaogang Xu, Yingcong Chen, Shu Liu, Hengshuang Zhao, Liwei Wang, Jiaya Jia

[PDF]

Zhao-ECCV2022.png

P3AFormer: Tracking Objects as Pixel-wise Distributions

ECCV 2022

Zelin Zhao, Ze Wu, Yueqing Zhuang, Boxun Li, Jiaya Jia.

[PDF]

Lu-ECCV2022.png

CA-SSL: Class-Agnostic Semi-Supervised Learning for Detection and Segmentation

ECCV 2022

Lu Qi, Jason Kuen, Zhe Lin, Jiuxiang Gu, Fengyun Rao, Dian Li, Weidong Guo, Zhen Wen, Ming-Hsuan Yang, Jiaya Jia

[PDF]

tiancheng_edited.jpg

High Quality Segmentation for Ultra High-resolution Images

CVPR 2022

Tiancheng Shen, Yuechen Zhang, Lu Qi, Jason Kuen, Xingyu Xie, Jianlong Wu, Zhe Lin, Jiaya Jia

[PDF]

laizong.jpg

Stratified Transformer for 3D Point Cloud Segmentation

CVPR 2022

Xin Lai, Jianhui Liu, Li Jiang, Liwei Wang, Hengshuang Zhao, Shu Liu, Xiaojuan Qi, Jiaya Jia

[PDF]

yanwei.jpg

Voxel Field Fusion for 3D Object Detection

CVPR 2022

Yanwei Li, Xiaojuan Qi, Yukang Chen, Liwei Wang, Zeming Li, Jian Sun, Jiaya Jia

[PDF]

yukang.jpg

Focal Sparse Convolutional Networks for 3D Object Detection

CVPR 2022

Yukang Chen, Yanwei Li, Xiangyu Zhang, Jian Sun, Jiaya Jia

[PDF]

Blending Anti-Aliasing into Vision Transformer.png

Efficient Neural Radiance Fields

CVPR 2022

Tao Hu, Shu Liu, Yilun Chen, Tiancheng Shen, Jiaya Jia

[PDF]

zetong.jpg

A Unified Query-based Paradigm for Point Cloud Understanding

CVPR 2022

Zetong Yang, Li Jiang, Yanan Sun, Bernt Schiele, Jiaya Jia

[PDF]

liying.jpg

Video Frame Interpolation with Transformer

CVPR 2022

Liying Lu, Ruizheng Wu, Huaijia Lin, Jiangbo Lu, Jiaya Jia

[PDF]

xiaogang.jpg

SNR-Aware Low-light Image Enhancement

CVPR 2022

Xiaogang Xu, Ruixing Wang, Chi-Wing Fu, Jiaya Jia

[PDF]

zhuotao.jpg

Generalized Few-shot Semantic Segmentation

CVPR 2022

Zhuotao Tian, Xin Lai, Li Jiang, Shu Liu, Michelle Shu, Hengshuang Zhao, Jiaya Jia

[PDF]

ruihang.jpg

TWIST: Two-Way Inter-label Self-Training for Semi-supervised 3D Instance Segmentation

CVPR 2022

Ruihang Chu, Xiaoqing Ye, Zhengzhe Liu, Xiao Tan, Xiaojuan Qi, Chi-Wing Fu, Jiaya Jia

[PDF]

wenbo.jpg

MAT: Mask-Aware Transformer for Large Hole Image Inpainting

CVPR 2022

Wenbo Li, Zhe Lin, Kun Zhou, Lu Qi, Yi Wang, Jiaya Jia

[PDF]

Paper 2021
Paper 2021
Blending Anti-Aliasing into Vision Transformer.png

Blending Anti-Aliasing into Vision Transformer

NeurIPS 2021

Shengju Qian, Hao Shao, Yi Zhu, Mu Li, Jiaya Jia

[PDF]

Deep Structured Instance Graph for Distilling Object Detectors.png

Deep Structured Instance Graph for Distilling Object Detectors

ICCV 2021

Yixin Chen, Pengguang Chen, Shu Liu, Liwei Wang, Jiaya Jia

[PDF]

Parametric Contrastive Learning.png

Parametric Contrastive Learning

ICCV 2021

Jiequan Cui, Zhisheng Zhong, Shu Liu, Bei Yu, Jiaya Jia

[PDF]

Seeing Dynamic Scene in the Dark- A High-Quality Video Dataset with Mechatronic Alignment.

Seeing Dynamic Scene in the Dark: A High-Quality Video Dataset With Mechatronic Alignment

ICCV 2021

Ruixing Wang, Xiaogang Xu, Chi-Wing Fu, Jiangbo Lu, Bei Yu, Jiaya Jia

[PDF]

Learnable Boundary Guided Adversarial Training.png

Learnable Boundary Guided Adversarial Training

ICCV 2021

Jiequan Cui, Shu Liu, Liwei Wang, Jiaya Jia

[PDF]

Video Instance Segmentation with a Propose-Reduce Paradigm.png

Video Instance Segmentation With a Propose-Reduce Paradigm

ICCV 2021

Huaijia Lin, Ruizheng Wu, Shu Liu, Jiangbo Lu, Jiaya Jia

[PDF]

Dynamic Divide-and-Conquer Adversarial Training for Robust Semantic Segmentation.png

Dynamic Divide-and-Conquer Adversarial Training for Robust Semantic Segmentation

ICCV 2021

Xiaogang Xu, Hengshuang Zhao, Jiaya Jia

[PDF]

Guided Point Contrastive Learning for Semi-supervised Point Cloud Semantic Segmentation .p

Guided Point Contrastive Learning for Semi-Supervised Point Cloud Semantic Segmentation

ICCV 2021

Li Jiang, Shaoshuai Shi, Zhuotao Tian, Xin Lai, Shu Liu, Chi-Wing Fu, Jiaya Jia

[PDF]

Wang_Image_Synthesis_via_Semantic_Composition_ICCV_2021_paper.png

Image Synthesis via Semantic Composition

ICCV 2021

Yi Wang, Lu Qi, Ying-Cong Chen, Xiangyu Zhang, Jiaya Jia

[PDF]

PointTransformer.png

Point Transformer

ICCV 2021

Hengshuang Zhao, Li Jiang, Jiaya Jia, Philip H.S. Torr, Vladlen Koltun

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-13 下午4.21.40.png

Self-Supervised 3D Mesh Reconstruction from Single Images

CVPR 2021

Tao Hu, Liwei Wang, Xiaogang Xu, Shu Liu, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-13 下午4.25.51.png

Distilling Knowledge via Knowledge Review

CVPR 2021

Pengguang Chen, Shu Liu, Hengshuang Zhao, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-13 下午4.27.30.png

Improving Calibration for Long-Tailed Recognition

 

CVPR 2021

Zhisheng Zhong, Jiequan Cui, Shu Liu, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-13 下午4.29.45.png

Scale-aware Automatic Augmentation for Object Detection

 

CVPR 2021

Yukang Chen, Yanwei Li, Tao Kong, Lu Qi, Ruihang Chu, Lei Li, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-13 下午4.31.13.png

Semi-supervised Semantic Segmentation with Directional Context-aware Consistency

CVPR 2021

Xin Lai, Zhuotao Tian, Li Jiang, Shu Liu, Hengshuang Zhao, Liwei Wang, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-13 下午4.32.38.png

MASA-SR: Matching Acceleration and Spatial Adaptation for Reference-Based Image Super-Resolution

CVPR 2021

Liying Lu, Wenbo Li, Xin Tao, Jiangbo Lu, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-13 下午4.34.01.png

Fully Convolutional Networks for Panoptic Segmentation

CVPR 2021

Yanwei Li, Hengshuang Zhao, Xiaojuan Qi, Liwei Wang, Zeming Li, Jian Sun, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-13 下午4.34.57.png

Jigsaw Clustering for Unsupervised Visual Representation Learning

 

CVPR 2021

Pengguang Chen, Shu Liu, Jiaya Jia.

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-13 下午4.36.04.png

Multi-Scale Aligned Distillation for Low-Resolution Detection

 

CVPR 2021

Lu Qi, Jason Kuen, Jiuxiang Gu, Zhe Lin, Yi wang, Yukang Chen, Yanwei Li, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-13 下午4.37.24.png

Bidirectional Projection Network for Cross Dimension Scene Understanding

 

CVPR 2021

Wenbo Hu, Hengshuang Zhao, Li Jiang, Jiaya Jia, Tien-Tsin Wong

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-13 下午4.40.50.png

ST3D: Self-training for Unsupervised Domain Adaptation on 3D ObjectDetection

 

CVPR 2021.

Jihan Yang*, Shaoshuai Shi*, Zhe Wang, Hongsheng Li, Xiaojuan Qi

[PDF[Code]

螢幕截圖 2021-08-13 下午4.43.13.png

PAConv: Position Adaptive Convolution with Dynamic Kernel Assembling on Point Clouds

 

CVPR 2021

Mutian Xu*, Runyu Ding*, Hengshuang Zhao, Xiaojuan Qi

[PDF] [Code]

螢幕截圖 2021-08-13 下午4.45.41.png

3D-to-2D Distillation for Indoor Scene Parsing

 

CVPR 2021

Zhengzhe Liu, Xiaojuan Qi, Chi-Wing Fu

[PDF[Code]

螢幕截圖 2021-08-13 下午4.48.42.png

One Thing One Click: A Self-Training Approach for Weakly Supervised 3D Semantic Segmentation

 

CVPR 2021

Zhengzhe Liu, Xiaojuan Qi, Chi-Wing Fu

[PDF[Code]

螢幕截圖 2021-08-13 下午4.48.49.png

Correlated Multi-objective Multi-fidelity Optimization for HLS Directives Design

 

DATE 2021 (Best Paper Award Nomination)

Qi Sun, Tinghuan Chen, Siting Liu, Jin Miao, Jianli Chen, Hao Yu, Bei Yu

[PDF[Slides]

螢幕截圖 2021-08-13 下午4.50.31.png

Deep Neural Network Hardware Deployment Optimization via Advanced Active Learning

 

DATE 2021

Qi Sun, Chen Bai, Hao Geng, Bei Yu

[PDF[Slides]

Paper 2020
Paper 2020
螢幕截圖 2021-08-13 下午4.55.09.png

LAPAR: Linearly-Assembled Pixel-Adaptive Regression Network for Single Image Super-Resolution and Beyond

 

NeurIPS 2020

Wenbo Li, Kun Zhou, Lu Qi, Nianjuan Jiang, Jiangbo Lu, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-13 下午4.56.22.png

VCNet: A Robust Approach to Blind Image Inpainting

 

ECCV 2020

Yi Wang, Ying-Cong Chen, Xin Tao, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-13 下午6.04.06.png

CN: Channel Normalization For Point Cloud Recognition

 

ECCV 2020

Zetong Yang, Yanan Sun, Shu Liu, Xiaojuan Qi, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-13 下午4.57.57.png

MuCAN: Multi-Correspondence Aggregation Network for Video Super-Resolution

 

ECCV 2020

Wenbo Li, Xin Tao, Taian Guo, Lu Qi, Jiangbo Lu, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-13 下午4.59.54.png

Particularity beyond Commonality: Unpaired Identity Transfer with Multiple References

 

ECCV 2020

Ruizheng Wu, Xin Tao, Ying-Cong Chen, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-13 下午5.01.05.png

Memory Selection Network for Video Propagation.

 

ECCV 2020

Ruizheng Wu, Huaijia Lin, Xiaojuan Qi, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-13 下午5.02.57.png

3DSSD: Point-based 3D Single Stage Object Detector

 

CVPR 2020

Zetong Yang, Yanan Sun, Shu Liu, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-13 下午5.04.22.png

PointGroup: Dual-Set Point Grouping for 3D Instance Segmentation

 

CVPR 2020

Li Jiang, Hengshuang Zhao, Shaoshuai Shi, Shu Liu, Chi-Wing Fu, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-13 下午5.06.05.png

DSGN: Deep Stereo Geometry Network for 3D Object Detection

 

CVPR 2020

Yilun Chen, Shu Liu, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

[PDF] [Supplementary]

螢幕截圖 2021-08-13 下午5.07.13.png

Domain Adaptive Image-to-image Translation

 

CVPR 2020

Yingcong Chen, Xiaogang Xu, Jiaya Jia

[PDF] [Supplementary]

螢幕截圖 2021-08-13 下午5.08.10.png

Attentive Normalization for Conditional Image Generation

 

CVPR 2020

Yi Wang, Yingcong Chen, Xiangyu Zhang, Jian Sun, Jiaya Jia

[PDF] [Supplementary]

螢幕截圖 2021-08-13 下午5.11.11.png

Exploring Self-attention for Image Recognition

 

CVPR 2020

Hengshuang Zhao, Jiaya Jia, Vladlen Koltun

[PDF]

978-3-030-58520-4.jpg

Tensor Low-Rank Reconstruction for Semantic Segmentation

 

ECCV 2020

Wanli Chen, Xinge Zhu, Ruoqi Sun, Junjun He, Ruiyu Li, Xiaoyong Shen, Bei Yu

[PDF] [Slides] [Code]

978-3-030-58542-6.jpg

Dive Deeper Into Box for Object Detection

 

ECCV 2020

Ran Chen, Yong Liu, Mengdan Zhang, Shu Liu, Bei Yu, Yu-Wing Tai

[LINK] [PDF] [Slides]

螢幕截圖 2021-08-13 下午5.14.58.png

DeepBillboard: Systematic Physical-World Testing of Autonomous Driving Systems

 

ICSE 2020

Husheng Zhou, Wei Li, Zelun Kong, Junfeng Guo, Yuqun Zhang, Bei Yu, Lingming Zhang, Cong Liu

[LINK] [PDF]

Paper 2019
Paper 2019
螢幕截圖 2021-08-13 下午5.21.06.png

View Independent Generative Adversarial Network for Novel View Synthesis

 

ICCV 2019

Xiaogang Xu, Ying-Cong Chen, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-13 下午5.23.03.png

STD: Sparse-to-Dense 3D Object Detector for Point Cloud

 

ICCV 2019

Zetong Yang, Yanan Sun, Shu Liu, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-13 下午5.24.10.png

Hierarchical Point-Edge Interaction Network for Point Cloud Semantic Segmentation

 

ICCV 2019

Li Jiang, Hengshuang Zhao, Shu Liu, Xiaoyong Shen, Chi-Wing Fu, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-13 下午5.25.28.png

Attribute-Driven Spontaneous Motion in Unpaired Image Translation

 

ICCV 2019

Ruizheng Wu, Xin Tao, Xiaodong Gu, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-13 下午5.27.05.png

Fast Point R-CNN

 

ICCV 2019

Yilun Chen, Shu Liu, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-13 下午5.28.32.png

Fast and Practical Neural Architecture Search

 

ICCV 2019

Jiequan Cui, Pengguang Chen, Ruiyu Li, Shu Liu, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

[PDF[Supplementary]

螢幕截圖 2021-08-13 下午5.29.41.png

AGSS-VOS: Attention Guided Single-Shot Video Object Segmentation

 

ICCV 2019

Huaijia Lin, Xiaojuan Qi, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-13 下午5.30.44.png

Aggregation via Separation: Boosting Facial Landmark Detector with Semi-Supervised Style Translation

 

ICCV 2019

Shengju Qian, Keqiang Sun, Wayne Wu, Chen Qian, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-13 下午5.32.03.png

Amodal Instance Segmentation with KINS Dataset

 

CVPR 2019

Lu Qi, Li Jiang, Shu Liu, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

[PDF] [Supplementary]

螢幕截圖 2021-08-13 下午5.33.25.png

Dynamic Scene Deblurring with Parameter Selective Sharing and Nested Skip Connections

 

CVPR 2019

Hongyun Gao, Xin Tao, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-13 下午5.52.10.png

Semantic Component Decomposition for Face Attribute Manipulation

 

CVPR 2019

Ying-Cong Chen, Xiaohui Shen, Zhe Lin, Xin Lu, I-Ming Pao, Jiaya Jia

[PDF] [Supplementary]

螢幕截圖 2021-08-13 下午5.36.12.png

Wide-Context Semantic Image Extrapolation

 

CVPR 2019

Yi Wang, Xin Tao, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

[PDF] [Supplementary]

螢幕截圖 2021-08-13 下午5.37.14.png

Underexposed Photo Enhancement using Deep Illumination Estimation

 

CVPR 2019

Ruixing Wang, Qing Zhang, Chi-Wing Fu, Xiaoyong Shen, Wei-Shi Zheng, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-13 下午5.41.26.png

Associatively Segmenting Instances and Semantics in Point Clouds

 

CVPR 2019

Xinlong Wang, Shu Liu, Xiaoyong Shen, Chunhua Shen, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-13 下午5.38.23.png

PointWeb: Enhancing Local Neighborhood Features for Point Cloud Processing

CVPR 2019

Hengshuang Zhao, Li Jiang, Chi-Wing Fu, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-13 下午5.43.12.png

3D Motion Decomposition for RGBD Future Dynamic Scene Synthesis

 

CVPR 2019

Xiaojuan Qi, Zhengzhe Liu, Qifeng Chen, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-13 下午5.45.00.png

Learning Shape-Aware Embedding for Scene Text Detection

 

CVPR 2019

Zhuotao Tian, Michelle Shu, Pengyuan Lyu, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-13 下午5.46.28.png

Homomorphic Latent Space Interpolation for Unpaired Image-to-image Translation

 

CVPR 2019

Ying-Cong Chen, Xiaogang Xu, Zhuotao Tian, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-13 下午6.05.30.png

Fast Abnormal Event Detection

 

2019

Cewu Lu, Jianping Shi, Weiming Wang, Jiaya Jia

[LINK]

螢幕截圖 2021-08-13 下午5.56.00.png

Power-Driven DNN Dataflow Optimization on FPGA

 

ICCAD 2019

Qi Sun, Tinghuan Chen, Jin Miao, Bei Yu

[LINK] [PDF] [Slides]

螢幕截圖 2021-08-13 下午5.57.44.png

A Unified Approximation Framework for Compressing and Accelerating Deep Neural Networks

 

ICTAI 2019

Yuzhe Ma, Ran Chen, Wei Li, Fanhua Shang, Wenjian Yu, Minsik Cho, Bei Yu

[LINK] [PDF] [Slides]

螢幕截圖 2021-08-13 下午5.58.43.png

Recent Advances in Convolutional Neural Network Acceleration

 

2019

Qianru Zhang, Meng Zhang, Tinghuan Chen, Zhifei Sun, Yuzhe Ma, Bei Yu

[LINK] [PDF]

螢幕截圖 2021-08-13 下午5.59.00.png

DAC-SDC Low Power Object Detection Challenge for UAV Applications

 

TPAMI 2019

Xiaowei Xu, Xinyi Zhang, Bei Yu, Xiaobo Sharon Hu, Christopher Rowen, Jingtong Hu, Yiyu Shi

[LINK] [PDF]

Paper 2018
Paper 2018
螢幕截圖 2021-08-16 上午11.46.02.png

Image Inpainting via Generative Multi-column Convolutional Neural Networks

 

NIPS 2018

Yi Wang, Xin Tao, Xiaojuan Qi, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-16 上午11.58.35.png

Sequential Context Encoding for Duplicate Removal

 

NIPS 2018

Lu Qi, Shu Liu, Jianping Shi, Jiaya Jia

[LINK]

螢幕截圖 2021-08-16 下午4.43.33.png

GAL: Geometric Adversarial Loss for Single-View 3D-Object Reconstruction

 

ECCV 2018

Li Jiang, Shaoshuai Shi, Xiaojuan Qi, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-16 下午5.41.08.png

ICNet for Real-Time Semantic Segmentation on High-Resolution Images

 

ECCV 2018

Hengshuang Zhao, Xiaojuan Qi, Xiaoyong Shen, Jianping Shi, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-16 下午5.43.01.png

PSANet: Point-wise Spatial Attention Network for Scene Parsing

 

ECCV 2018

Hengshuang Zhao, Yi Zhang, Shu Liu, Jianping Shi, Chen Change Loy, Dahua Lin, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-16 下午5.50.17.png

Compositing-aware Image Search

 

ECCV 2018

Hengshuang Zhao, Xiaohui Shen, Zhe Lin, Sunkavalli Kalyan, Brian Price, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-16 下午5.52.07.png

SegStereo: Exploiting Semantic Information for Disparity Estimation

 

ECCV 2018

Guorun Yang, Hengshuang Zhao, Jianping Shi, Zhidong Deng, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-16 下午5.54.11.png

GeoNet: Geometric Neural Network for Joint Depth and Surface Normal Estimation

 

CVPR 2018

Xiaojuan Qi, Renjie Liao, Zhengzhe Liu, Raquel Urtasun, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-16 下午5.55.43.png

Referring Image Segmentation via Recurrent Refinement Networks

 

CVPR 2018

Ruiyu Li, Kaican Li, Yi-Chun Kuo, Michelle Shu, Xiaojuan Qi, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-16 下午5.57.06.png

Facelet-Bank for Fast Portrait Manipulation

 

CVPR 2018

Ying-Cong Chen, Huaijia Lin, Michelle Shu, Ruiyu Li, Xin Tao, Xiaoyong Shen, Yangang Ye, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-16 下午5.57.22.png

Path Aggregation Network for Instance Segmentation

 

CVPR 2018

Shu Liu, Lu Qi, Haifang Qin, Jianping Shi, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-16 下午5.58.47.png

Semi-parametric Image Synthesis

 

CVPR 2018

Xiaojuan Qi, Qifeng Chen, Jiaya Jia, Vladlen Koltun

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-16 下午5.58.52.png

Scale-recurrent Network for Deep Image Deblurring

 

CVPR 2018

Xin Tao, Hongyun Gao, Xiaoyong Shen, Jue Wang, Jiaya Jia

[PDF]

Paper 2017
Paper 2017
螢幕截圖 2021-08-17 上午10.10.18.png

Mutual-Structure for Joint Filtering

 

2017

Xiaoyong Shen, Chao Zhou, Li Xu, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-17 上午10.20.05.png

Two-Class Weather Classification

 

2017

Cewu Lu, Di Lin, Jiaya Jia, Chi-Keung Tang

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-17 上午10.23.47.png

Makeup-Go: Blind Reversion of Portrait Edit

 

ICCV 2017

Ying-Cong Chen, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-17 上午10.29.58.png

Sequential Grouping Networks (SGN) for Instance Segmentation

 

ICCV 2017

Shu Liu, Jiaya Jiay, Sanja Fidler, Raquel Urtasun

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-17 上午10.33.43.png

Unsupervised Learning of Stereo Matching

 

ICCV 2017

Chao Zhou, Hong Zhang, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-17 上午10.37.22.png

3D Graph Neural Networks for RGBD Semantic Segmentation

 

ICCV 2017

Xiaojuan Qi, Renjie Liao, Jiaya Jiay, Sanja Fidler, Raquel Urtasun

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-17 上午10.39.18.png

Situation Recognition with Graphic Neural Networks

 

ICCV 2017

Ruiyu Li, Makarand Tapaswi, Renjie Liao, Jiaya Jia, Raquel Urtasun, Sanja Fidler

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-17 上午10.42.27.png

Zero-order Reverse Filtering

 

ICCV 2017

Xin Tao, Chao Zhou, Xiaoyong Shen, Jue Wang, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-17 上午10.45.27.png

Detail-revealing Deep Video Super-resolution

 

ICCV 2017

Xin Tao, Hongyun Gao, Renjie Liao, Jue Wang, Jiaya Jia 

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-17 上午10.55.44.png

High-Quality Correspondence and Segmentation Estimation for Dual-Lens Smart Phone Portraits

 

ICCV 2017

Xiaoyong Shen, Hongyun Gao, Xin Tao, Chao Zhou, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-17 上午10.58.45.png

RSMC: Region Selection and Concurrency Model for Multi-class Weather Recognition

 

2017

Di Lin, Cewu Lu, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-17 上午11.00.25.png

RSMC: Region Selection and Concurrency Model for Multi-class Weather Recognition

 

2017

Di Lin, Cewu Lu, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-17 上午11.00.39.png

L0 Regularized Stationary Time Estimation for Crowd Analysis

 

IEEE Trans 2017

Di Lin, Cewu Lu, Jiaya Jia

[PDF]

Paper 2016
Paper 2016
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.13.29.png

Regional Foremost Matching for Internet Scene Images

 

2016

Xiaoyong Shen, Xin Tao, Chao Zhou, Hongyun Gao, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-17 上午11.34.27.png

Visual Question Answering with QuestionPrepresentation Update

NIPS 2016

Ruiyu Li, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-17 上午11.37.08.png

Deep Automatic Portrait Matting

 

ECCV 2016

Xiaoyong Shen, Xin Tao, Hongyun Gao, Chao Zhou, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-23 下午3.46.17.png

Augmented Feedback in Semantic Segmentation under Image Level Supervision

 

ECCV 2016

Xiaojuan Qi, Zhengzhe Liu, Jianping Shi, Hengshuang Zhao, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-17 上午11.39.35.png

Augmented Feedback in Semantic Segmentation under Image Level Supervision

 

ECCV 2016

Xiaojuan Qi, Zhengzhe Liu, Jianping Shi, Hengshuang Zhao, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-17 上午11.43.33.png

ScribbleSup: Scribble-Supervised Convolutional Networks for Semantic Segmentation

 

CVPR 2016

Di Lin, Jifeng Dai, Jiaya Jia, Kaiming He, Jian Sun

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-17 上午11.45.24.png

Automatic Portrait Segmentation for Image Stylization

 

Eurographics 2016

Xiaoyong Shen, Aaron Hertzmann, Jiaya Jia, Sylvain Paris, Brian Price, Eli Shechtman, Ian Sachs

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-17 上午11.48.27.png

Efficient Non-Consecutive Feature Tracking for Robust Structure-From-Motion

 

2016

Di Lin, Jifeng Dai, Jiaya Jia, Kaiming He, Jian Sun

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.07.png

Hierarchical Image Saliency Detection on Extended CSSD

 

2016

Jianping Shi, Qiong Yan, Li Xu, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png

Multi-Viewpoint Panorama Construction With Wide-Baseline Images

 

2016

Guofeng Zhang, Yi He, Weifeng Chen, Jiaya Jia, Hujun Bao

[PDF]

Paper 2015
螢幕截圖 2021-08-23 下午3.47.59.png
Paper 2015

Multispectral Joint Image Restoration via Optimizing a Scale Map

 

2015

Xiaoyong Shen, Qiong Yan, Li Xu, Lizhuang Ma, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-23 下午3.50.16.png

Personal Object Discovery in First-Person Videos

 

2015

Cewu Lu, Renjie Liao, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-23 下午3.51.31.png

Mutual-Structure for Joint Filtering

 

ICCV 2015

Xiaoyong Shen, Chao Zhou, Li Xu, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-23 下午3.53.07.png

Understanding and Diagnosing Visual Tracking Systems

 

ICCV 2015

Naiyan Wang, Jianping Shi, Dit-Yan Yeung, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-23 下午3.54.10.png

Box Aggregation for Proposal Decimation: Last Mile of Object Detection

 

ICCV 2015

Shu Liu, Cewu Lu, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-23 下午3.55.36.png

Semantic Segmentation With Object Clique Potentials

 

ICCV 2015

Xiaojuan Qi, Jianping Shi, Shu Liu, Renjie Liao, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-23 下午3.56.50.png

Contour Box: Rejecting Object Proposals Without Explicit Closed Contours

 

ICCV 2015

Cewu Lu, Shu Liu, Jiaya Jia, Chi-Keung Tang

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-23 下午4.26.35.png

Video Super-Resolution via Deep Draft-Ensemble Learning

 

ICCV 2015

Renjie Liao, Xin Tao, Ruiyu Li, Ziyang Ma, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-23 下午4.02.38.png

Break Ames Room Illusion: Depth from General Single Images

 

SIGGRAPH Asia 2015

Jianping Shi, Xin Tao, Li Xu, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-23 下午4.06.13.png

Deep Edge-Aware Filter

 

ICML 2015

Li Xu, Jimmy Ren, Qiong Yan, Renjie Liao, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-23 下午4.18.02.png

Just Noticeable Defocus Blur Detection and Estimation

 

CVPR 2015

Jianping Shi, Li Xu, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-23 下午4.19.40.png

Handling Motion Blur in Multi-Frame Super-Resolution

 

2015

Ziyang Ma, Renjie Liao, Xin Tao, Li Xu, Jiaya Jia, Enhua Wu

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-23 下午4.20.43.png

Deep LAC: Deep Localization, Alignment and Classification for Fine-grained Recognition

 

CVPR 2015

Di Lin, Xiaoyong Shen, Cewu Lu, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-23 下午4.20.58.png

Photometric Stereo in the Wild

 

2015

Chun Ho Hung, Tai-Pang Wu, Yasuyuki Matsushita, Li Xu, Jiaya Jia, Chi-Keung Tang

[PDF]

Paper 2014
Paper 2014
螢幕截圖 2021-08-23 下午4.48.28.png

High-Quality Depth Recovery via Interactive Multi-View Stereo

 

3DV 2014

Weifeng Chen, Guofeng Zhang, Xiaojun Xiang, Jiaya Jia, Hujun Bao.

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-23 下午4.51.36.png

Contrast Preserving Decolorization with Perception-Based Quality Metrics

 

2014

Cewu Lu, Li Xu, Jiaya Jia

[PDF]

螢幕截圖 2021-08-23 下午4.53.54.png

Deep Convolutional Neural Network for image Deconvolution

 

2014

Li Xu, Jimmy SJ. Ren, Ce Liu, Jiaya Jia

[PDF]

Screenshot 2021-08-31 at 2.34.43 PM.png

Rolling Guidance Filter

 

ECCV 2014

Qi Zhang, Xiaoyong Shen, Li Xu, Jiaya Jia

[PDF]

Screenshot 2021-08-31 at 2.35.24 PM.png

Multi-Modal and Multi-Spectral Registration for Natural Images

 

ECCV 2014

Xiaoyong Shen, Li Xu, Qi Zhang, Jiaya Jia

[PDF]

Screenshot 2021-08-31 at 2.35.36 PM.png

Inverse Kernels for Fast Spatial Deconvolution

 

ECCV 2014

Li Xu, Xin Tao, Jiaya Jia

[PDF]

Screenshot 2021-08-31 at 2.39.58 PM.png

Discriminative Blur Detection Features

 

CVPR 2014

Jianping Shi, Li Xu, Jiaya Jia

[PDF]

Screenshot 2021-08-31 at 2.40.10 PM.png

100+ Times Faster Weighted Median Filter (WMF)

 

CVPR 2014

Qi Zhang, Li Xu, Jiaya Jia

[PDF]

Screenshot 2021-08-31 at 2.43.12 PM.png

Two-Class Weather Classification

 

CVPR 2014

Cewu Lu, Di Lin, Jiaya Jia, Chi-Keung Tang

[PDF]

Screenshot 2021-08-31 at 2.43.23 PM.png

L0 Regularized Stationary Time Estimation for Crowd Group Analysis

 

CVPR 2014

Shuai Yi, Xiaogang Wang, Cewu Lu, Jiaya Jia

[PDF]

Screenshot 2021-08-31 at 2.44.40 PM.png

Range-Sample Depth Feature for Action Recognition

 

CVPR 2014

Cewu Lu, Jiaya Jia, Chi-Keung Tang

[PDF]

Screenshot 2021-08-31 at 2.45.42 PM.png

Learning Important Spatial Pooling Regions for Scene Classification

 

CVPR 2014

Di Lin, Cewu Lu, Renjie Liao, Jiaya Jia

[PDF]

Screenshot 2021-08-31 at 2.48.41 PM.png

Matte Extraction

 

Computer Vision, A Reference Guide 2014.

Jiaya Jia

[PDF]

Screenshot 2021-08-31 at 2.49.05 PM.png

Scale Adaptive Dictionary Learning

 

2014

Cewu Lu, Jianping Shi, Jiaya Jia

[PDF]

Screenshot 2021-08-31 at 2.49.24 PM.png

Efficient Keyframe-based Real-time Camera Tracking

 

2014

Zilong Dong, Guofeng Zhang, Jiaya Jia, Hujun Bao

[PDF]

Paper 2013
Screenshot 2021-08-31 at 2.55.33 PM.png
Paper 2013

A Sparse Control Model for Image and Video Editing

SIGGRAPH Asia 2013

Li Xu, Qiong Yan, Jiaya Jia

[PDF]

Screenshot 2021-08-31 at 2.55.58 PM.png

Abnormal Event Detection at 150FPS in METLAB

 

ICCV 2013..

Cewu Lu, Jianping Shi, Jiaya Jia

[PDF]

Screenshot 2021-08-31 at 2.57.57 PM.png

Cross-Field Joint Image Restoration via Scale map

 

ICCV 2013

Qiong Yan, Xiaoyong Shen, Li Xu, Shaojie Zhuo, Xiaopeng Zhang, Liang Shen, Jiaya Jia

[PDF]

Screenshot 2021-08-31 at 2.58.09 PM.png

CoDeL: A Human Co-detection and Labeling Framework

 

ICCV 2013

Jianping Shi, Renjie Liao, Jiaya Jia

[PDF]

Screenshot 2021-08-31 at 3.00.04 PM.png

Forward Motion Deblurring

ICCV 2013

Shicheng Zheng, Li Xu, Jiaya Jia

[PDF]

Screenshot 2021-08-31 at 3.00.20 PM.png

Dense scattering Layer Removal

 

2013

Qiong Yan, Li Xu, Jiaya Jia

[PDF]

Screenshot 2021-08-31 at 3.03.34 PM.png

SCMF: Sparse Covariance Matrix Factorization for Collaborative Filtering

 

IJCAI 2013

Jianping Shi, Naiyan Wang, Yang Xia, Dit-Yan Yeung, Irwin King, Jiaya Jia

[PDF]

Screenshot 2021-08-31 at 3.03.48 PM.png

Consistent Binocular Depth and Scene Flow with Chained Temporal Profiles

 

2013

Chun Ho Hung, Li Xu, Jiaya Jia

[PDF]

Screenshot 2021-08-31 at 3.06.09 PM.png

Unnatural L0 Sparse Representation for Natural Image Deblurring

 

2013

Li Xu, Shicheng Zheng, Jiaya Jia

[PDF]

Screenshot 2021-08-31 at 3.07.41 PM.png

Hierarchical Saliency Detection

 

CVPR 2013

Qiong Yan, Li Xu, Jianping Shi, Jiaya Jia

[PDF]

Screenshot 2021-08-31 at 3.08.04 PM.png

Online Robust Dictionary Learning

 

CVPR 2013

Cewu Lu, Jianping Shi, Jiaya Jia

[PDF]

Paper 2012
Screenshot 2021-08-31 at 3.11.54 PM.png
Paper 2012

Structure Extraction from Texture via Relative Total Variation

 

SIGGRAPH Asia 2012

Li Xu, Qiong Yan, Yang Xia, Jiaya Jia

[PDF]

Screenshot 2021-08-31 at 3.14.52 PM.png

Real-time Contrast Preserving Decolorization

 

2012

Cewu Lu, Li Xu, Jiaya Jia

[PDF]

Screenshot 2021-08-31 at 3.17.09 PM.png

ImageAdmixture: Putting Together Dissimilar Objects from Groups

 

2012

Fang-Lue Zhang, Ming-Ming Cheng, Jiaya Jia, Shi-Min Hu

[PDF]

Screenshot 2021-08-31 at 3.18.17 PM.png

Scale Invariant Optical Flow

 

ECCV 2012

Li Xu, Zhenlong Dai, Jiaya Jia

[PDF]

Screenshot 2021-08-31 at 3.19.16 PM.png

Motion Detail Preserving optical Flow Estimation

 

2012

Li Xu, Jiaya Jia, Yasuyuki Matsushita

[PDF]

Screenshot 2021-08-31 at 3.29.33 PM.png

A Closed-Form Solution to Tensor Voting: Theory and Applications

 

2012

Tai-Pang Wu, Sai-Kit Yeung, Jiaya Jia, Chi-Keung Tang, Gerard Medioni

[PDF]

Screenshot 2021-08-31 at 3.33.13 PM.png

Combining Sketch and Tone for Pencil Drawing Production

 

NPAR 2012

Cewu Lu, Li Xu, Jiaya Jia

[PDF]

Screenshot 2021-08-31 at 3.34.10 PM.png

Depth-Aware Motion Deblurring

 

ICCP 2012

Li Xu, Zhenlong Dai, Jiaya Jia

[PDF]

Screenshot 2021-08-31 at 3.35.20 PM.png

Contrast Preserving Decolorization

 

ICCP 2012

Cewu Lu, Li Xu, Jiaya Jia

[PDF]

Screenshot 2021-08-31 at 3.35.38 PM.png

Learning Sparse Covariance Patterns for Natural Scenes

 

CVPR 2012

Liwei Wang, Yin Li, Jiaya Jia, Jian Sun, David Wipf, James M. Rehg

[PDF]

Screenshot 2021-08-31 at 3.37.21 PM.png

Discriminative Clustering via Generative Feature Mapping

 

AAAI 2012

Liwei Wang, Xiong Li, Zhuowen Tu, and Jiaya Jia

[PDF]

Screenshot 2021-08-31 at 3.37.40 PM.png

Improving Sub-pixel Correspondence through Upsampling

 

2012

Li Xu, Jiaya Jia, Sing Bing Kang

[PDF]

Paper 2011
Paper 2011
Screenshot 2021-08-31 at 3.40.30 PM.png

Simultaneous Multi-Body Stereo and Segmentation

 

ICCV 2011

Guofeng Zhang, Jiaya Jia, and Hujun Bao

[