top of page
Just Accepted
Just Accepted Journal Papers
  • Xiaojuan Qi, Zhengzhe Liu, Renjie Liao, Philip H. S. Torr, Raquel Urtasun, Jiaya Jia: GeoNet++: Iterative Geometric Neural Network with Edge-Aware Refinement for Joint Depth and Surface Normal Estimation. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. accepted

  • Zhuotao Tian, Hengshuang Zhao, Michelle Shu, Zhicheng Yang, Ruiyu Li, Jiaya Jia: Prior Guided Feature Enrichment Network for Few-Shot Segmentation. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. accepted

  • Ying-Cong Chen, Jiaya Jia: Homomorphic Interpolation Network for Unpaired Image-to-image Translation. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. accepted

Paper 2021
Book Chapters
Paper 2020

Mathematical Models and Practical Solvers for Uniform Motion Deblurring (in Motion Deblurring: Algorithms and Systems)

Cambridge University Press, ISBN: 9781107044364, 2014

Jiaya Jia

[PDF[LINK]

 

Self-Supervised 3D Mesh Reconstruction from Single Images

CVPR 2021

Tao Hu, Liwei Wang, Xiaogang Xu, Shu Liu, Jiaya Jia

[PDF]

Distilling Knowledge via Knowledge Review

CVPR 2021

Pengguang Chen, Shu Liu, Hengshuang Zhao, Jiaya Jia

[PDF]

Improving Calibration for Long-Tailed Recognition

 

CVPR 2021

Zhisheng Zhong, Jiequan Cui, Shu Liu, Jiaya Jia

[PDF]

 

Scale-aware Automatic Augmentation for Object Detection

 

CVPR 2021

Yukang Chen, Yanwei Li, Tao Kong, Lu Qi, Ruihang Chu, Lei Li, Jiaya Jia

[PDF]

Semi-supervised Semantic Segmentation with Directional Context-aware Consistency

CVPR 2021

Xin Lai, Zhuotao Tian, Li Jiang, Shu Liu, Hengshuang Zhao, Liwei Wang, Jiaya Jia

[PDF]

MASA-SR: Matching Acceleration and Spatial Adaptation for Reference-Based Image Super-Resolution

CVPR 2021

Liying Lu, Wenbo Li, Xin Tao, Jiangbo Lu, Jiaya Jia

[PDF]

Fully Convolutional Networks for Panoptic Segmentation

CVPR 2021

Yanwei Li, Hengshuang Zhao, Xiaojuan Qi, Liwei Wang, Zeming Li, Jian Sun, Jiaya Jia

[PDF]

Jigsaw Clustering for Unsupervised Visual Representation Learning

 

CVPR 2021

Pengguang Chen, Shu Liu, Jiaya Jia.

[PDF]

 

 

Multi-Scale Aligned Distillation for Low-Resolution Detection

 

CVPR 2021

Lu Qi, Jason Kuen, Jiuxiang Gu, Zhe Lin, Yi wang, Yukang Chen, Yanwei Li, Jiaya Jia

[PDF]

 

 

Bidirectional Projection Network for Cross Dimension Scene Understanding

 

CVPR 2021

Wenbo Hu, Hengshuang Zhao, Li Jiang, Jiaya Jia, Tien-Tsin Wong

[PDF]

ST3D: Self-training for Unsupervised Domain Adaptation on 3D ObjectDetection

 

CVPR 2021.

Jihan Yang*, Shaoshuai Shi*, Zhe Wang, Hongsheng Li, Xiaojuan Qi

[PDF[Code]

 

 

 

 

PAConv: Position Adaptive Convolution with Dynamic Kernel Assembling on Point Clouds

 

CVPR 2021

Mutian Xu*, Runyu Ding*, Hengshuang Zhao, Xiaojuan Qi

[PDF] [Code]

 

3D-to-2D Distillation for Indoor Scene Parsing

 

CVPR 2021

Zhengzhe Liu, Xiaojuan Qi, Chi-Wing Fu

[PDF[Code]

 

 

 

 

One Thing One Click: A Self-Training Approach for Weakly Supervised 3D Semantic Segmentation

 

CVPR 2021

Zhengzhe Liu, Xiaojuan Qi, Chi-Wing Fu

[PDF[Code]

 

 

 

Correlated Multi-objective Multi-fidelity Optimization for HLS Directives Design

 

DATE 2021 (Best Paper Award Nomination)

Qi Sun, Tinghuan Chen, Siting Liu, Jin Miao, Jianli Chen, Hao Yu, Bei Yu

[PDF[Slides]

 

 

 

 

Deep Neural Network Hardware Deployment Optimization via Advanced Active Learning

 

DATE 2021

Qi Sun, Chen Bai, Hao Geng, Bei Yu

[PDF[Slides]

 

 

 

 

LAPAR: Linearly-Assembled Pixel-Adaptive Regression Network for Single Image Super-Resolution and Beyond

 

NeurIPS 2020

Wenbo Li, Kun Zhou, Lu Qi, Nianjuan Jiang, Jiangbo Lu, Jiaya Jia

[PDF]

VCNet: A Robust Approach to Blind Image Inpainting

 

ECCV 2020

Yi Wang, Ying-Cong Chen, Xin Tao, Jiaya Jia

[PDF]

 

 

CN: Channel Normalization For Point Cloud Recognition

 

ECCV 2020

Zetong Yang, Yanan Sun, Shu Liu, Xiaojuan Qi, Jiaya Jia

[PDF]

 

 

MuCAN: Multi-Correspondence Aggregation Network for Video Super-Resolution

 

ECCV 2020

Wenbo Li, Xin Tao, Taian Guo, Lu Qi, Jiangbo Lu, Jiaya Jia

[PDF]

 

Particularity beyond Commonality: Unpaired Identity Transfer with Multiple References

 

ECCV 2020

Ruizheng Wu, Xin Tao, Ying-Cong Chen, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

[PDF]

Memory Selection Network for Video Propagation.

 

ECCV 2020

Ruizheng Wu, Huaijia Lin, Xiaojuan Qi, Jiaya Jia

[PDF]

3DSSD: Point-based 3D Single Stage Object Detector

 

CVPR 2020

Zetong Yang, Yanan Sun, Shu Liu, Jiaya Jia

[PDF]

PointGroup: Dual-Set Point Grouping for 3D Instance Segmentation

 

CVPR 2020

Li Jiang, Hengshuang Zhao, Shaoshuai Shi, Shu Liu, Chi-Wing Fu, Jiaya Jia

[PDF]

DSGN: Deep Stereo Geometry Network for 3D Object Detection

 

CVPR 2020

Yilun Chen, Shu Liu, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

[PDF] [Supplementary]

Domain Adaptive Image-to-image Translation

 

CVPR 2020

Yingcong Chen, Xiaogang Xu, Jiaya Jia

[PDF] [Supplementary]

Attentive Normalization for Conditional Image Generation

 

CVPR 2020

Yi Wang, Yingcong Chen, Xiangyu Zhang, Jian Sun, Jiaya Jia

[PDF] [Supplementary]

Exploring Self-attention for Image Recognition

 

CVPR 2020

Hengshuang Zhao, Jiaya Jia, Vladlen Koltun

[PDF]

Tensor Low-Rank Reconstruction for Semantic Segmentation

 

ECCV 2020

Wanli Chen, Xinge Zhu, Ruoqi Sun, Junjun He, Ruiyu Li, Xiaoyong Shen, Bei Yu

[PDF] [Slides] [Code]

Dive Deeper Into Box for Object Detection

 

ECCV 2020

Ran Chen, Yong Liu, Mengdan Zhang, Shu Liu, Bei Yu, Yu-Wing Tai

[LINK] [PDF] [Slides]

DeepBillboard: Systematic Physical-World Testing of Autonomous Driving Systems

 

ICSE 2020

Husheng Zhou, Wei Li, Zelun Kong, Junfeng Guo, Yuqun Zhang, Bei Yu, Lingming Zhang, Cong Liu

[LINK] [PDF]

 

 

 

 

 

 

 

View Independent Generative Adversarial Network for Novel View Synthesis

 

ICCV 2019

Xiaogang Xu, Ying-Cong Chen, Jiaya Jia

[PDF]

 

 

 

 

STD: Sparse-to-Dense 3D Object Detector for Point Cloud

 

ICCV 2019

Zetong Yang, Yanan Sun, Shu Liu, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

[PDF]

 

Hierarchical Point-Edge Interaction Network for Point Cloud Semantic Segmentation

 

ICCV 2019

Li Jiang, Hengshuang Zhao, Shu Liu, Xiaoyong Shen, Chi-Wing Fu, Jiaya Jia

[PDF]

 

 

 

Attribute-Driven Spontaneous Motion in Unpaired Image Translation

 

ICCV 2019

Ruizheng Wu, Xin Tao, Xiaodong Gu, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

[PDF]

Fast Point R-CNN

 

ICCV 2019

Yilun Chen, Shu Liu, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

[PDF]

Fast and Practical Neural Architecture Search

 

ICCV 2019

Jiequan Cui, Pengguang Chen, Ruiyu Li, Shu Liu, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

[PDF[Supplementary]

AGSS-VOS: Attention Guided Single-Shot Video Object Segmentation

 

ICCV 2019

Huaijia Lin, Xiaojuan Qi, Jiaya Jia

[PDF]

Aggregation via Separation: Boosting Facial Landmark Detector with Semi-Supervised Style Translation

 

ICCV 2019

Shengju Qian, Keqiang Sun, Wayne Wu, Chen Qian, Jiaya Jia

[PDF]

 

Amodal Instance Segmentation with KINS Dataset

 

CVPR 2019

Lu Qi, Li Jiang, Shu Liu, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

[PDF] [Supplementary]

Dynamic Scene Deblurring with Parameter Selective Sharing and Nested Skip Connections

 

CVPR 2019

Hongyun Gao, Xin Tao, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

[PDF]

Semantic Component Decomposition for Face Attribute Manipulation

 

CVPR 2019

Ying-Cong Chen, Xiaohui Shen, Zhe Lin, Xin Lu, I-Ming Pao, Jiaya Jia

[PDF] [Supplementary]

Wide-Context Semantic Image Extrapolation

 

CVPR 2019

Yi Wang, Xin Tao, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

[PDF] [Supplementary]

Underexposed Photo Enhancement using Deep Illumination Estimation

 

CVPR 2019

Ruixing Wang, Qing Zhang, Chi-Wing Fu, Xiaoyong Shen, Wei-Shi Zheng, Jiaya Jia

[PDF]

Associatively Segmenting Instances and Semantics in Point Clouds

 

CVPR 2019

Xinlong Wang, Shu Liu, Xiaoyong Shen, Chunhua Shen, Jiaya Jia

[PDF]

PointWeb: Enhancing Local Neighborhood Features for Point Cloud Processing

CVPR 2019

Hengshuang Zhao, Li Jiang, Chi-Wing Fu, Jiaya Jia

[PDF]

3D Motion Decomposition for RGBD Future Dynamic Scene Synthesis

 

CVPR 2019

Xiaojuan Qi, Zhengzhe Liu, Qifeng Chen, Jiaya Jia

[PDF]

Learning Shape-Aware Embedding for Scene Text Detection

 

CVPR 2019

Zhuotao Tian, Michelle Shu, Pengyuan Lyu, Jiaya Jia

[PDF]

Homomorphic Latent Space Interpolation for Unpaired Image-to-image Translation

 

CVPR 2019

Ying-Cong Chen, Xiaogang Xu, Zhuotao Tian, Jiaya Jia

[PDF]

Fast Abnormal Event Detection

 

2019

Cewu Lu, Jianping Shi, Weiming Wang, Jiaya Jia

[LINK]

Power-Driven DNN Dataflow Optimization on FPGA

 

ICCAD 2019

Qi Sun, Tinghuan Chen, Jin Miao, Bei Yu

[LINK] [PDF] [Slides]

A Unified Approximation Framework for Compressing and Accelerating Deep Neural Networks

 

ICTAI 2019

Yuzhe Ma, Ran Chen, Wei Li, Fanhua Shang, Wenjian Yu, Minsik Cho, Bei Yu

[LINK] [PDF] [Slides]

Recent Advances in Convolutional Neural Network Acceleration

 

2019

Qianru Zhang, Meng Zhang, Tinghuan Chen, Zhifei Sun, Yuzhe Ma, Bei Yu

[LINK] [PDF]

DAC-SDC Low Power Object Detection Challenge for UAV Applications

 

TPAMI 2019

Xiaowei Xu, Xinyi Zhang, Bei Yu, Xiaobo Sharon Hu, Christopher Rowen, Jingtong Hu, Yiyu Shi

[LINK] [PDF]

 

 

 

 

Image Inpainting via Generative Multi-column Convolutional Neural Networks

 

NIPS 2018

Yi Wang, Xin Tao, Xiaojuan Qi, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

[PDF]

Sequential Context Encoding for Duplicate Removal

 

NIPS 2018

Lu Qi, Shu Liu, Jianping Shi, Jiaya Jia

[LINK]

GAL: Geometric Adversarial Loss for Single-View 3D-Object Reconstruction

 

ECCV 2018

Li Jiang, Shaoshuai Shi, Xiaojuan Qi, Jiaya Jia

[PDF]

ICNet for Real-Time Semantic Segmentation on High-Resolution Images

 

ECCV 2018

Hengshuang Zhao, Xiaojuan Qi, Xiaoyong Shen, Jianping Shi, Jiaya Jia

[PDF]

PSANet: Point-wise Spatial Attention Network for Scene Parsing

 

ECCV 2018

Hengshuang Zhao, Yi Zhang, Shu Liu, Jianping Shi, Chen Change Loy, Dahua Lin, Jiaya Jia

[PDF]

Compositing-aware Image Search

 

ECCV 2018

Hengshuang Zhao, Xiaohui Shen, Zhe Lin, Sunkavalli Kalyan, Brian Price, Jiaya Jia

[PDF]

SegStereo: Exploiting Semantic Information for Disparity Estimation

 

ECCV 2018

Guorun Yang, Hengshuang Zhao, Jianping Shi, Zhidong Deng, Jiaya Jia

[PDF]

GeoNet: Geometric Neural Network for Joint Depth and Surface Normal Estimation

 

CVPR 2018

Xiaojuan Qi, Renjie Liao, Zhengzhe Liu, Raquel Urtasun, Jiaya Jia

[PDF]

Referring Image Segmentation via Recurrent Refinement Networks

 

CVPR 2018

Ruiyu Li, Kaican Li, Yi-Chun Kuo, Michelle Shu, Xiaojuan Qi, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

[PDF]

Facelet-Bank for Fast Portrait Manipulation

 

CVPR 2018

Ying-Cong Chen, Huaijia Lin, Michelle Shu, Ruiyu Li, Xin Tao, Xiaoyong Shen, Yangang Ye, Jiaya Jia

[PDF]

Path Aggregation Network for Instance Segmentation

 

CVPR 2018

Shu Liu, Lu Qi, Haifang Qin, Jianping Shi, Jiaya Jia

[PDF]

Semi-parametric Image Synthesis

 

CVPR 2018

Xiaojuan Qi, Qifeng Chen, Jiaya Jia, Vladlen Koltun

[PDF]

Scale-recurrent Network for Deep Image Deblurring

 

CVPR 2018

Xin Tao, Hongyun Gao, Xiaoyong Shen, Jue Wang, Jiaya Jia

[PDF]

 

 

 

 

 

Mutual-Structure for Joint Filtering

 

2017

Xiaoyong Shen, Chao Zhou, Li Xu, Jiaya Jia

[PDF]

Two-Class Weather Classification

 

2017

Cewu Lu, Di Lin, Jiaya Jia, Chi-Keung Tang

[PDF]

Makeup-Go: Blind Reversion of Portrait Edit

 

ICCV 2017

Ying-Cong Chen, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

[PDF]

Sequential Grouping Networks (SGN) for Instance Segmentation

 

ICCV 2017

Shu Liu, Jiaya Jiay, Sanja Fidler, Raquel Urtasun

[PDF]

Unsupervised Learning of Stereo Matching

 

ICCV 2017

Chao Zhou, Hong Zhang, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

[PDF]

 

 

 

 

3D Graph Neural Networks for RGBD Semantic Segmentation

 

ICCV 2017

Xiaojuan Qi, Renjie Liao, Jiaya Jiay, Sanja Fidler, Raquel Urtasun

[PDF]

Situation Recognition with Graphic Neural Networks

 

ICCV 2017

Ruiyu Li, Makarand Tapaswi, Renjie Liao, Jiaya Jia, Raquel Urtasun, Sanja Fidler

[PDF]

Zero-order Reverse Filtering

 

ICCV 2017

Xin Tao, Chao Zhou, Xiaoyong Shen, Jue Wang, Jiaya Jia

[PDF]

Detail-revealing Deep Video Super-resolution

 

ICCV 2017

Xin Tao, Hongyun Gao, Renjie Liao, Jue Wang, Jiaya Jia 

[PDF]

 

 

 

High-Quality Correspondence and Segmentation Estimation for Dual-Lens Smart Phone Portraits

 

ICCV 2017

Xiaoyong Shen, Hongyun Gao, Xin Tao, Chao Zhou, Jiaya Jia

[PDF]

RSMC: Region Selection and Concurrency Model for Multi-class Weather Recognition

 

2017

Di Lin, Cewu Lu, Jiaya Jia

[PDF]

 

 

 

Pyramid Scene Parsing Network

 

ICCV 2017

Hengshuang Zhao, Jianping Shi, Xiaojuan Qi, Xiaogang Wang, Jiaya Jia

[PDF]

L0 Regularized Stationary Time Estimation for Crowd Analysis

 

IEEE Trans 2017

Di Lin, Cewu Lu, Jiaya Jia

[PDF]

 

 

 

Regional Foremost Matching for Internet Scene Images

 

2016

Xiaoyong Shen, Xin Tao, Chao Zhou, Hongyun Gao, Jiaya Jia

[PDF]

Visual Question Answering with QuestionPrepresentation Update

NIPS 2016

Ruiyu Li, Jiaya Jia

[PDF]

 

 

 

Deep Automatic Portrait Matting

 

ECCV 2016

Xiaoyong Shen, Xin Tao, Hongyun Gao, Chao Zhou, Jiaya Jia

[PDF]

Augmented Feedback in Semantic Segmentation under Image Level Supervision

 

ECCV 2016

Xiaojuan Qi, Zhengzhe Liu, Jianping Shi, Hengshuang Zhao, Jiaya Jia

[PDF]

Multi-scale Patch Aggregation (MPA) for Simultaneous Detection and Segmentation

CVPR 2016

Shu Liu, Xiaojuan Qi, Jianping Shi, Hong Zhang, Jiaya Jia

[PDF]

 

 

 

ScribbleSup: Scribble-Supervised Convolutional Networks for Semantic Segmentation

 

CVPR 2016

Di Lin, Jifeng Dai, Jiaya Jia, Kaiming He, Jian Sun

[PDF]

Automatic Portrait Segmentation for Image Stylization

 

Eurographics 2016

Xiaoyong Shen, Aaron Hertzmann, Jiaya Jia, Sylvain Paris, Brian Price, Eli Shechtman, Ian Sachs

[PDF]

Efficient Non-Consecutive Feature Tracking for Robust Structure-From-Motion

 

2016

Di Lin, Jifeng Dai, Jiaya Jia, Kaiming He, Jian Sun

[PDF]

Hierarchical Image Saliency Detection on Extended CSSD

 

2016

Jianping Shi, Qiong Yan, Li Xu, Jiaya Jia

[PDF]

Multi-Viewpoint Panorama Construction With Wide-Baseline Images

 

2016

Guofeng Zhang, Yi He, Weifeng Chen, Jiaya Jia, Hujun Bao

[PDF]

Multispectral Joint Image Restoration via Optimizing a Scale Map

 

2015

Xiaoyong Shen, Qiong Yan, Li Xu, Lizhuang Ma, Jiaya Jia

[PDF]

Personal Object Discovery in First-Person Videos

 

2015

Cewu Lu, Renjie Liao, Jiaya Jia

[PDF]

 

 

 

 

 

Mutual-Structure for Joint Filtering

 

ICCV 2015

Xiaoyong Shen, Chao Zhou, Li Xu, Jiaya Jia

[PDF]

 

 

 

 

Understanding and Diagnosing Visual Tracking Systems

 

ICCV 2015

Naiyan Wang, Jianping Shi, Dit-Yan Yeung, Jiaya Jia

[PDF]

Box Aggregation for Proposal Decimation: Last Mile of Object Detection

 

ICCV 2015

Shu Liu, Cewu Lu, Jiaya Jia

[PDF]

 

 

 

 

 

Semantic Segmentation With Object Clique Potentials

 

ICCV 2015

Xiaojuan Qi, Jianping Shi, Shu Liu, Renjie Liao, Jiaya Jia

[PDF]

Contour Box: Rejecting Object Proposals Without Explicit Closed Contours

 

ICCV 2015

Cewu Lu, Shu Liu, Jiaya Jia, Chi-Keung Tang

[PDF]

Video Super-Resolution via Deep Draft-Ensemble Learning

 

ICCV 2015

Renjie Liao, Xin Tao, Ruiyu Li, Ziyang Ma, Jiaya Jia

[PDF]

 

 

 

 

 

Break Ames Room Illusion: Depth from General Single Images

 

SIGGRAPH Asia 2015

Jianping Shi, Xin Tao, Li Xu, Jiaya Jia

[PDF]

Deep Edge-Aware Filter

 

ICML 2015

Li Xu, Jimmy Ren, Qiong Yan, Renjie Liao, Jiaya Jia

[PDF]

Just Noticeable Defocus Blur Detection and Estimation

 

CVPR 2015

Jianping Shi, Li Xu, Jiaya Jia

[PDF]

 

 

 

 

 

Handling Motion Blur in Multi-Frame Super-Resolution

 

2015

Ziyang Ma, Renjie Liao, Xin Tao, Li Xu, Jiaya Jia, Enhua Wu

[PDF]

 

Deep LAC: Deep Localization, Alignment and Classification for Fine-grained Recognition

 

CVPR 2015

Di Lin, Xiaoyong Shen, Cewu Lu, Jiaya Jia

[PDF]

 

 

 

 

 

Photometric Stereo in the Wild

 

2015

Chun Ho Hung, Tai-Pang Wu, Yasuyuki Matsushita, Li Xu, Jiaya Jia, Chi-Keung Tang

[PDF]

 

High-Quality Depth Recovery via Interactive Multi-View Stereo

 

3DV 2014

Weifeng Chen, Guofeng Zhang, Xiaojun Xiang, Jiaya Jia, Hujun Bao.

[PDF]

 

Contrast Preserving Decolorization with Perception-Based Quality Metrics

 

2014

Cewu Lu, Li Xu, Jiaya Jia

[PDF]

 

 

 

Deep Convolutional Neural Network for image Deconvolution

 

2014

Li Xu, Jimmy SJ. Ren, Ce Liu, Jiaya Jia

[PDF]

Paper 2021
Book Chapters
51PvG5Cr0JL._SX348_BO1,204,203,200_.jpg
Paper 2020
Paper 2019
Paper 2019
螢幕截圖 2021-08-13 下午4.21.40.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午4.25.51.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午4.27.30.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午4.29.45.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午4.31.13.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午4.32.38.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午4.34.01.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午4.34.57.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午4.36.04.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午4.37.24.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午4.40.50.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午4.43.13.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午4.45.41.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午4.48.42.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午4.48.49.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午4.50.31.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午4.55.09.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午4.56.22.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午4.57.57.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午4.59.54.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午5.01.05.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午5.02.57.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午5.04.22.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午5.06.05.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午5.07.13.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午5.08.10.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午5.11.11.png
978-3-030-58520-4.jpg
978-3-030-58542-6.jpg
螢幕截圖 2021-08-13 下午5.14.58.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午5.21.06.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午5.23.03.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午5.24.10.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午5.25.28.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午5.27.05.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午5.28.32.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午5.29.41.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午5.30.44.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午5.32.03.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午5.33.25.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午5.52.10.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午5.36.12.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午5.37.14.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午5.38.23.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午5.41.26.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午5.43.12.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午5.45.00.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午5.46.28.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午5.56.00.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午5.57.44.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午5.59.00.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午5.58.43.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午6.04.06.png
螢幕截圖 2021-08-13 下午6.05.30.png
Paper 2018
Paper 2018
螢幕截圖 2021-08-16 上午11.46.02.png
螢幕截圖 2021-08-16 上午11.58.35.png
Paper 2017
Paper 2016
Paper 2017
Paper 2016
螢幕截圖 2021-08-16 下午4.43.33.png
螢幕截圖 2021-08-16 下午5.41.08.png
螢幕截圖 2021-08-16 下午5.43.01.png
螢幕截圖 2021-08-16 下午5.50.17.png
螢幕截圖 2021-08-16 下午5.52.07.png
螢幕截圖 2021-08-16 下午5.54.11.png
螢幕截圖 2021-08-16 下午5.55.43.png
螢幕截圖 2021-08-16 下午5.57.06.png
螢幕截圖 2021-08-16 下午5.57.22.png
螢幕截圖 2021-08-16 下午5.58.47.png
螢幕截圖 2021-08-16 下午5.58.52.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午10.10.18.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午10.20.05.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午10.23.47.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午10.29.58.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午10.33.43.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午10.37.22.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午10.39.18.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午10.42.27.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午10.45.27.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午10.55.44.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午10.58.45.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.00.25.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.00.39.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.13.29.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.34.27.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.37.08.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.43.33.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.45.24.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.48.27.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.07.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.39.35.png
Paper 2015
螢幕截圖 2021-08-23 下午3.47.59.png
螢幕截圖 2021-08-23 下午3.50.16.png
螢幕截圖 2021-08-23 下午3.51.31.png
螢幕截圖 2021-08-23 下午3.53.07.png
螢幕截圖 2021-08-23 下午3.54.10.png
螢幕截圖 2021-08-23 下午3.55.36.png
螢幕截圖 2021-08-23 下午3.56.50.png
螢幕截圖 2021-08-23 下午4.26.35.png
螢幕截圖 2021-08-23 下午4.02.38.png
螢幕截圖 2021-08-23 下午4.06.13.png
螢幕截圖 2021-08-23 下午4.18.02.png
螢幕截圖 2021-08-23 下午4.19.40.png
螢幕截圖 2021-08-23 下午4.20.43.png
螢幕截圖 2021-08-23 下午4.20.58.png
Paper 2014
螢幕截圖 2021-08-23 下午4.48.28.png
螢幕截圖 2021-08-23 下午4.51.36.png
Paper 2015
Paper 2014
螢幕截圖 2021-08-23 下午3.46.17.png
螢幕截圖 2021-08-23 下午4.53.54.png

Rolling Guidance Filter

 

ECCV 2014

Qi Zhang, Xiaoyong Shen, Li Xu, Jiaya Jia

[PDF]

Multi-Modal and Multi-Spectral Registration for Natural Images

 

ECCV 2014

Xiaoyong Shen, Li Xu, Qi Zhang, Jiaya Jia

[PDF]

Inverse Kernels for Fast Spatial Deconvolution

 

ECCV 2014

Li Xu, Xin Tao, Jiaya Jia

[PDF]

Discriminative Blur Detection Features

 

CVPR 2014

Jianping Shi, Li Xu, Jiaya Jia

[PDF]

100+ Times Faster Weighted Median Filter (WMF)

 

CVPR 2014

Qi Zhang, Li Xu, Jiaya Jia

[PDF]

Two-Class Weather Classification

 

CVPR 2014

Cewu Lu, Di Lin, Jiaya Jia, Chi-Keung Tang

[PDF]

L0 Regularized Stationary Time Estimation for Crowd Group Analysis

 

CVPR 2014

Shuai Yi, Xiaogang Wang, Cewu Lu, Jiaya Jia

[PDF]

Range-Sample Depth Feature for Action Recognition

 

CVPR 2014

Cewu Lu, Jiaya Jia, Chi-Keung Tang

[PDF]

Learning Important Spatial Pooling Regions for Scene Classification

 

CVPR 2014

Di Lin, Cewu Lu, Renjie Liao, Jiaya Jia

[PDF]

Matte Extraction

 

Computer Vision, A Reference Guide 2014.

Jiaya Jia

[PDF]

Scale Adaptive Dictionary Learning

 

2014

Cewu Lu, Jianping Shi, Jiaya Jia

[PDF]

Efficient Keyframe-based Real-time Camera Tracking

 

2014

Zilong Dong, Guofeng Zhang, Jiaya Jia, Hujun Bao

[PDF]

 

A Sparse Control Model for Image and Video Editing

SIGGRAPH Asia 2013

Li Xu, Qiong Yan, Jiaya Jia

[PDF]

Abnormal Event Detection at 150FPS in METLAB

 

ICCV 2013..

Cewu Lu, Jianping Shi, Jiaya Jia

[PDF]

Cross-Field Joint Image Restoration via Scale map

 

ICCV 2013

Qiong Yan, Xiaoyong Shen, Li Xu, Shaojie Zhuo, Xiaopeng Zhang, Liang Shen, Jiaya Jia

[PDF]

 

CoDeL: A Human Co-detection and Labeling Framework

 

ICCV 2013

Jianping Shi, Renjie Liao, Jiaya Jia

[PDF]

Forward Motion Deblurring

ICCV 2013

Shicheng Zheng, Li Xu, Jiaya Jia

[PDF]

Dense scattering Layer Removal

 

2013

Qiong Yan, Li Xu, Jiaya Jia

[PDF]

SCMF: Sparse Covariance Matrix Factorization for Collaborative Filtering

 

IJCAI 2013

Jianping Shi, Naiyan Wang, Yang Xia, Dit-Yan Yeung, Irwin King, Jiaya Jia

[PDF]

Consistent Binocular Depth and Scene Flow with Chained Temporal Profiles

 

2013

Chun Ho Hung, Li Xu, Jiaya Jia

[PDF]

Unnatural L0 Sparse Representation for Natural Image Deblurring

 

2013

Li Xu, Shicheng Zheng, Jiaya Jia

[PDF]

Hierarchical Saliency Detection

 

CVPR 2013

Qiong Yan, Li Xu, Jianping Shi, Jiaya Jia

[PDF]

Online Robust Dictionary Learning

 

CVPR 2013

Cewu Lu, Jianping Shi, Jiaya Jia

[PDF]

 

Structure Extraction from Texture via Relative Total Variation

 

SIGGRAPH Asia 2012

Li Xu, Qiong Yan, Yang Xia, Jiaya Jia

[PDF]

Real-time Contrast Preserving Decolorization

 

2012

Cewu Lu, Li Xu, Jiaya Jia

[PDF]

ImageAdmixture: Putting Together Dissimilar Objects from Groups

 

2012

Fang-Lue Zhang, Ming-Ming Cheng, Jiaya Jia, Shi-Min Hu

[PDF]

Scale Invariant Optical Flow

 

ECCV 2012

Li Xu, Zhenlong Dai, Jiaya Jia

[PDF]

Motion Detail Preserving optical Flow Estimation

 

2012

Li Xu, Jiaya Jia, Yasuyuki Matsushita

[PDF]

A Closed-Form Solution to Tensor Voting: Theory and Applications

 

2012

Tai-Pang Wu, Sai-Kit Yeung, Jiaya Jia, Chi-Keung Tang, Gerard Medioni

[PDF]

Combining Sketch and Tone for Pencil Drawing Production

 

NPAR 2012

Cewu Lu, Li Xu, Jiaya Jia

[PDF]

Depth-Aware Motion Deblurring

 

ICCP 2012

Li Xu, Zhenlong Dai, Jiaya Jia

[PDF]

Contrast Preserving Decolorization

 

ICCP 2012

Cewu Lu, Li Xu, Jiaya Jia

[PDF]

Learning Sparse Covariance Patterns for Natural Scenes

 

CVPR 2012

Liwei Wang, Yin Li, Jiaya Jia, Jian Sun, David Wipf, James M. Rehg

[PDF]

Discriminative Clustering via Generative Feature Mapping

 

AAAI 2012

Liwei Wang, Xiong Li, Zhuowen Tu, and Jiaya Jia

[PDF]

Improving Sub-pixel Correspondence through Upsampling

 

2012

Li Xu, Jiaya Jia, Sing Bing Kang

[PDF]

Simultaneous Multi-Body Stereo and Segmentation

 

ICCV 2011

Guofeng Zhang, Jiaya Jia, and Hujun Bao

[PDF]

Image Smoothing via L0 Gradient Minimization

 

SIGGRAPH Asia 2011

Li Xu, Cewu Lu, Yi Xu, Jiaya Jia

[PDF]

Robust Bilayer Segmentation and Motion/Depth Estimation with a Handheld Camera

 

2011

Guofeng Zhang, Jiaya Jia, Wei Hua, Hujun Bao

[PDF]

Motion Imitation with a Handheld Camera

 

2011

Guofeng Zhang, Hanqing Jiang, Jin Huang, Jiaya Jia, Tien-Tsin Wong, Kun Zhou, Hujun Bao

[PDF]

 

 

 

 

 

 

Motion Detail Preserving Optical Flow Estimation

CVPR 2010

Li Xu, Jiaya Jia, Yasuyuki Matsushita

[PDF]

Quasi-dense 3D Reconstruction Using Tensor-based Multiview Stereo

 

CVPR 2010

Tai-Pang Wu, Sai Kit Yeung, Jiaya Jia, Chi-Keung Tang

[PDF]

Using Optical Defocus to Denoise

 

CVPR 2010

Qi Shan, Jiaya Jia, Sing Bing Kang, Zenglu Qin

[PDF]

Two-Phase Kernel Estimation for Robust Motion Deblurring

 

ECCV (1) 2010

Li Xu, Jiaya Jia

[PDF]

Efficient Non-consecutive Feature Tracking for Structure-from-Motion

ECCV 2010

Guofeng Zhang, Zilong Dong, Jiaya Jia, Tien-Tsin Wong, Hujun Bao

[PDF]

Modeling and Rendering for Impossible Figures

 

ACM Trans. Graph 2010

Tai-Pang Wu, Chi-Wing Fu, Sai Kit Yeung, Jiaya Jia, Chi-Keung Tang

[PDF]

Self-Validated labeling of Markov Random Fields for Image Segmentation

 

2010

Wei Feng, Jiaya Jia, Zhi-Qiang Liu

[PDF]

Globally Optimized Linear Windowed Tone Mapping

 

2010

Qi Shan, Jiaya Jia, Michael S. Brown

[PDF]

A Unified Framework for Designing Textures Using Energy Optimization

 

2010

Jianbing Shen, Hanqiu Sun, Jiaya Jia, Hanli Zhao, Xiaogang Jin, Shiaofen Fang

[PDF]

Minimizing Sparse Higher Order Energy Functions of Discrete Variables

CVPR 2009

Guofeng Zhang, Zilong Dong, Jiaya Jia, Tien-Tsin Wong, Hujun Bao

[PDF]

Keyframe-based Real-time Camera Tracking

 

ICCV 2009

Zilong Dong, Guofeng Zhang, Jiaya Jia, Hujun Bao

[PDF]

Fractional Stereo Matching Using Expectation-Maximization

 

2009

Wei Xiong, Hin-Shun Chung, Jiaya Jia

[PDF]

Consistent Depth Maps Recovery from a Video Sequence

 

2009

Guofeng Zhang, Jiaya Jia, Tien-Tsin Wong, Hujun Bao

[PDF]

Refilming with Depth-Inferred Videos

 

2009

Guofeng Zhang, Zilong Dong, Jiaya Jia, Liang Wan, Tien-Tsin Wong, Hujun Bao

[PDF]

 

Efficient Photometric Stereo on Glossy Surfaces with Wide Specular Lobes

 

CVPR 2008

Hin-Shun Chung, Jiaya Jia.

[PDF]

Image Partial Blur Detection and Classification

 

CVPR 2008

Renting Liu, Zhaorong Li, Jiaya Jia

[PDF]

Recovering Consistent Video Depth Maps via Bundle Optimization

 

CVPR 2008

Guofeng Zhang, Jiaya Jia, Tien-Tsin Wong, Hujun Bao

[PDF]

A Segmentation Based Variation Model for Accurate Optical Flow Estimation

 

2008

Li Xu, Jianing Chen, Jiaya Jia

[PDF]

Stereo Matching: An Outlier Confidence Approach

 

ECCV 2008

Li Xu, Jiaya Jia

[PDF]

Reducing Boundary Artifacts in Image Deconvolution

 

ICIP 2008

Renting Liu, Jiaya Jia

[PDF]

High-quality Motion Deblurring from a Single Image

 

SIGGRAPH Asia 2008

Qi Shan, Jiaya Jia, Aseem Agarwala.

[PDF]

Fast Image/video Upsampling

 

SIGGRAPH Asia 2008

Qi Shan, Zhaorong Li, Jiaya Jia, Chi-Keung Tang

[PDF]

Image Stitching Using Structure Deformation

 

2008

Jiaya Jia, Chi-Keung Tang

[PDF]

Single Image Motion Deblurring Using Transparency

 

CVPR 2007

Jiaya Jia

[PDF]

Stereo Matching on Objects with Fractional Boundary

 

CVPR 2007

Wei Xiong, Jiaya Jia

[PDF]

Moving Object Extraction with a Hand-held Camera

 

ICCV 2007

Guofeng Zhang, Jiaya Jia, Wei Xiong, Tien-Tsin Wong, Pheng-Ann Heng, Hujun Bao.

[PDF]

Rotational Motion Deblurring of a Rigid Object from a Single Image

 

ICCV 2007

Qi Shan, Wei Xiong, Jiaya Jia

[PDF]

Active Window Oriented Dynamic Video Retargeting

 

2007

Chenjun Tao, Jiaya Jia, Hanqiu Sun.

[PDF]

Soft Color Segmentation and Its Applications

 

2007

Yu-Wing Tai, Jiaya Jia, Chi-Keung Tang

[PDF]

 

 

Drag-and-Drop Pasting

 

2006

Jiaya Jia, Jian Sun, Chi-Keung Tang, Heung-Yeung Shum

[PDF]

Soft Color Segmentation and Its Applications

 

2006

Yu-Wing Tai, Jiaya Jia, Chi-Keung Tang

[PDF]

 

 

 

 

Local Color Transfer via Probabilistic Segmentation by Expectation-Maximization

CVPR 2005

Yu-Wing Tai, Jiaya Jia, Chi-Keung Tang

[PDF]

Eliminating Structure and Intensity Misalignment in Image Stitching

 

ICCV 2005

Jiaya Jia, Chi-Keung Tang

[PDF]

Image Completion with Structure Propagation

 

SIGGRAPH 2005

Jian Sun, Lu Yuan, Jiaya Jia, Heung-Yeung Shum

[PDF]

Tensor Voting for Image Correction by Global and Local Intensity Alignment

 

2005

Jiaya Jia, Chi-Keung Tang

[PDF]

 

 

Video Repairing: Inference of Foreground and Background under Severe Occlusion

CVPR 2004.

Jiaya Jia, Tai-Pang Wu, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang.

[PDF]

Bayesian Correction of Image Intensity with Spatial Consideration

 

ECCV 2004

Jiaya Jia, Jian Sun, Chi-Keung Tang, Heung-Yeung Shum

[PDF]

Poisson Matting

 

SIGGRAPH 2004

Jian Sun, Jiaya Jia, Chi-Keung Tang, Heung-Yeung Shum

[PDF]

Inference of Segmented Color and Texture Description by Tensor Voting

 

2004

Jiaya Jia, Chi-Keung Tang

[PDF]

 

Image Repairing : Robust Image Synthesis by Adaptive ND Tensor Voting

 

CVPR 2003

Jiaya Jia, Chi-Keung Tang.

[PDF]

Image Registration with Global and Local Luminance Alignment

 

ICCV 2003

Jiaya Jia, Chi-Keung Tang

[PDF]​

螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
Paper 2013
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
Paper 2012
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
Paper 2011
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
Paper 2010
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
Paper 2009
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
Paper 2008
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
Paper 2007
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
Paper 2006
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
Paper 2005
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
Paper 2004
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
Paper 2003
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
螢幕截圖 2021-08-17 上午11.56.28.png
Paper 2013
Paper 2012
Paper 2011
Paper 2010
Paper 2009
Paper 2008
Paper 2007
Paper 2006
Paper 2005
Paper 2004
Paper 2003
Deep Vision Lab

Deep Vision Lab

A top-tier research institute on computer vision and machine learning

bottom of page