Jiaya_Jia.jpeg

Faculty

Jiaya Jia

Professor at CUHK

Bei Yu

Assistant professor at CUHK

Xiaojuan Qi

Assistant professor at CUHK

 

Affiliate Faculty

Liwei Wang

Assistant Professor at CUHK

 

Current Students

 Tiancheng Shen

(Ph.D. student 2020-present)

 

Xin Lai

(Ph.D. student 2020-present)

Ruihang Chu

(Ph.D. student 2020-present)

 Yukang Chen

(Ph.D. student 2020-present)

 

 Shijia Huang

(Ph.D. student 2020-present)

 

 Yang Bai

(Ph.D. student 2020-present)

 

 Siting Liu

(Ph.D. student 2020-present)

 

 Xiuzhe Wu

(Ph.D. student 2020-present)

 

 Tao Hu

(Ph.D. student 2019-present)

 

 Shengju Qian

(Ph.D. student 2019-present)

 

 Zhuolun (Leon) He

(Ph.D. student 2019-present)

 

 Jiequan Cui

(Ph.D. student 2018-present)

 

 Pengguang Chen

(Ph.D. student 2018-present)

 

 Qi Sun

(Ph.D. student 2018-present)

 

 Ruizheng Wu

(Ph.D. student 2017-present)

 

 Hao Geng

(Ph.D. student 2017-present)

 

Yanwei Li

(Ph.D. student 2020-present)

Peiyu Liao

(Ph.D. student 2020-present)

Binwu Zhu

(Ph.D. student 2020-present)

Peng Dai

(Ph.D. student 2020-present)

Jihan Yang

(Ph.D. student 2020-present)

Wenbo Li

(Ph.D. student 2019-present)

Zetong Yang

(Ph.D. student 2019-present)

Wei Li

(MPhil. student 2019-present)

Zhuotao Tian

(Ph.D. student 2018-present)

Ran Chen

(Ph.D. student 2018-present)

Lu Qi

(Ph.D. student 2017-present)

Yi Wang

(Ph.D. student 2017-present)

Tinghuan Chen

(Ph.D. student 2017-present)

Yixin Chen

(Ph.D. student 2020-present)

Wenqian Zhao

(Ph.D. student 2020-present)

Chen Bai

(Ph.D. student 2020-present)

Runyu Ding

(Ph.D. student 2020-present)

Andong Wang

(Ph.D. student 2020-present)

Liying Lu

(Ph.D. student 2019-present)

Wanli Chen

(Ph.D. student 2019-present)

Yilun Chen

(Ph.D. student 2018-present)

Xiaogang Xu

(Ph.D. student 2018-present)

Lu Zhang

(Ph.D. student 2018-present)

Li jiang

(Ph.D. student 2017-present)

Huaijia Lin

(Ph.D. student 2017-present)

Ruixing Wang

(Ph.D. student 2016-present)

 

Graduated Students

 Yingcong Chen

(Ph.D. 2016-2020)

 

Hengshuang Zhao

(Ph.D. 2015-2019)

Hongyun Gao

(MPhil. 2015-2019)

 Hong Zhang

(MPhil. 2015-2018)

 

 Chao Zhou

(MPhil. 2014-2018)

 

Xiaoyong Shen

(Ph.D. 2013-2016,

Postdoc 2016-2017)

 

Renjie Liao

(MPhil. 2013-2015)

 

Qi Zhang

(MPhil. 2012-2014)

 

Shicheng Zheng

(MPhil. 2011-2013)

 

Zenglu Qin

(MPhil. 2008-2012)

 

Yi Xu

(MPhil. 2009-2011)

 

Wei Feng

(Postdoc 2008)

 

Leilei Xu

(MPhil. 2005-2007)

 

Xiaojuan Qi

(Ph.D. 2014-2018)

Xin Tao

(Ph.D. 2013-2018)

Di Lin

(Ph.D. 2012-2016)

Cewu Lu

(Ph.D. 2008-2013)

Li Xu

(Ph.D. 2007-2010,

Postdoc 2010-2013)

Yang Xia

(Master. 2011-2013)

Zhenlong Dai

(MPhil. 2009-2012)

Jianing Chen

(MPhil. 2007-2009)

Hinshun Chung

(MPhil. 2007-2009)

Qi Shan

(MPhil. 2006-2008)

Ruiyu Li

(Ph.D. 2014-2018)

Shu Liu

(Ph.D. 2014-2018)

Jianping Shi

(Ph.D. 2011-2015)

Qiong Yan

(Ph.D. 2008-2013)

Liwei Wang

(MPhil. 2011-2013)

Tai-Pang Wu

(Postdoc 2010)

ChunHo Hung

(MPhil. 2009-2011)

Renting Liu

(MPhil. 2006-2008)

Wei Xiong

(MPhil. 2005-2007)

Chenjun Tao

(MPhil. 2005-2008)

Deep Vision Lab

Deep Vision Lab

A top-tier research institute on computer vision and machine learning